De Gestichten van Weldadigheid te Doesburg

De stichting is ontstaan uit vijf zeer oude Doesburgse stichtingen (Gestichten): het Gasthuis, het Weduwenhuis, de Valeweerd, het Weeshuis en de Broekhuizer Fundatie. De oudste daarvan dateert uit 1337.  

| - kl2fotohuizenPB.jpgAanvankelijk vormde de zorg voor armen en behoeftigen de belangrijkste doelstelling van de Gestichten van Weldadigheid. Sinds de invoering van de Algemene Bijstandswet houden de Gestichten zich vooral bezig met de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn in Doesburg. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door het verlenen van financiele bijdragen ten behoeve van Doesburgse maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast zien de Gestichten het als hun taak om een bijdrage te leveren aan het behoud van het Doesburgs cultureel en monumentaal erfgoed. Voorts beheren de Gestichten woningen voor ouderen. Deze zijn gesitueerd in de Doesburgse binnenstad (onder andere de woningen aan het van Brakelhofje en Het Gasthuishofje en De Buitenhof, alsmede de Paardenmarkt). 

Op grond van de statutaire doelomschrijving houden de Gestichten van Weldadigheid zich thans met name bezig met de volgende taken binnen het rechtsgebied Doesburg c.q. Doesburgse organisaties, middels:    

Bestuurlijke organisatie

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die geen deel uitmaakt van het bestuur. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de stichting daarbij geadviseerd door de Raad van de Gestichten. De vijf bestuursleden dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting en beheren daarnaast hun eigen ambtelijke portefeuille. Op grond van het huishoudelijk reglement van de Gestichten van Weldadigheid zijn portefeuillehouders aangewezen voor de volgende deelgebieden:

Via het secretariaat van de Gestichten van Weldadigheid, dat onder leiding van de ambtelijk secretaris als back-office fungeert wordt in samenwerking met de diverse portefeuillehouders, adviseurs en administratief/secretariaal personeel dagelijks uitvoering gegeven aan de diverse hiervoor genoemde beleidsterreinen. 


Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: 

Dhr. J. van Amstel, Voorzitter, portefeuillehouder PR en communicatie, strategie en governance;

Dhr. M.W. van den Berg, portefeuillehouder beheer, onderhoud en verbouw gebouwen/woningen; portefeuillehouder toewijzing en verhuur van woningen:

Dhr. R.W.V. Rhemrev, portefeuillehouder exploitatie en beheer Gasthuiskerk en ICT;

Mevr. G.P.M. van Vorselen, portefeuillehouder financien, interim  portefeuillehouder beheer en exploitatie Gasthuiskerk.


Dhr. R.W.V. Rhemrev, Secretaris Stichting Peutjutfonds, Secretaris Stichting Herdenking Japanse Vrouwenkampen, Penningmeester Vereniging Officieren Regiment Van Heutsz;

Dhr. J. van Amstel, Voorzitter MS Vereniging Nederland, Voorzitter Burger- en Nieuwe Weeshuis te Arnhem.

Dhr. M.W. van den Berg, lid provinciale commissie Heemschut Gelderland en lid van het bestuur van de Monumentenvereniging Doesburg


De Raad van de Gestichten is een statutair adviesorgaan en is  als volgt samengesteld:

Dhr. G. Noordewier, voorzitter van de Raad van Advies van de Gestichten;

Dhr. H.P. Visser, lid van de Raad van de Gestichten;

Dhr. A.G. Pos, lid van de Raad van de Gestichten.   


De commissie is als volgt samengesteld:

Dhr. R.W.V. Rhemrev, voorzitter;

Mevr. G.P.M. van Vorselen, lid van de bestuurscommissie;