Oudste Gesticht al uit 1337

De oudste van de stichtingen waaruit de Gestichten van Weldadigheid te Doesburg zijn ontstaan bestaat reeds sedert het jaar 1337. Gasthuis en Weduwenhuis waren eeuwenlang de enige instellingen waar behoeftige cq bejaarde burgers op verzorging konden rekenen. 

De Gasthuiskerk

In de loop der tijd is de aard van ondersteuning vanuit de Gestichten van Weldadigheid gewijzigd. Dat kwam deels door de invoering van nieuwe wetgeving, waardoor ondersteuning van individuele personen in de vorm van verpleging of verzorging door instellingen van weldadigheid steeds meer tot een overheidstaak zijn gaan behoren. In 1912 werd de Armenwet in Nederland ingevoerd en uiteindelijk de Algemene Bijstandswet in 1996 (tegenwoordig de Wet Werk en Bijstand).

De zorg voor armen en behoeftigen werd bij wet geregeld. De Gestichten van Weldadigheid hielden zich ondertussen met name bezig met de behartiging van andere maatschappelijke belangen, waaronder de huisvesting voor ouderen. 

Rompwet

De werkwijze en de bevoegdheden van bestuurders werd in het verleden gedetailleerd geregeld in de Rompwet Instellingen van Weldadigheid. Bij intrekkingswet d.d. 10 december 2003 werd de Rompwet Instellingen van weldadigheid ingetrokken, waarna de wet op 1 januari 2004 van kracht werd. De Gestichten van Weldadigheid zijn tegenwoordig een stichting krachtens burgerlijk recht op grond van het Burgerlijk Wetboek. In het kader van de intrekking van de Rompwet heeft er ontkoppeling van de gemeentelijke c.q. provinciale overheid plaatsgevonden. Benoeming en herbenoeming vindt thans door het bestuur plaast op basis van de statuten van de stichting. Tevens is er een Raad van de Gestichten, bestaande uit drie personen, die het bestuur van de Gestichten op basis van de statuten van de stichting dienen te adviseren.